เจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบ
นักศึกษาเข้าสู่ระบบ

 

ชื่อกิจกรรม ไฟล์แนบ ช่วงวันที่
0 - 543

Total 1 Records 1

ลำดับ ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
1 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547
2 แนวปฏิบัติและการลงโทษนักศึกษา กรณีไม่ปฏิบัติตามวินัยจราจรภายในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2555
3 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง มาตรการรอการลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดวินัยนักศึกษา พ.ศ.2548
4 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้น ปริญญาตรี พ.ศ.2552
5 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ห้ามนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่พักในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีหรือใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ พ.ศ.2556
6 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ห้ามนักศึกษาทุกชั้นปี ที่พักในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีหรือใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ พ.ศ.2557
7 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ กรณีนักศึกษาประพฤติตนผิดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือข้อตกลงของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
8 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2556
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2560
10 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ห้ามนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่พักในหอพักนักศึกษา วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีหรือใช้รถจักรยานยนต์และรถยนต์ พ.ศ.2561
11 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558

Total 11 Records 1 2

ดาวน์โหลดเอกสาร


Total 0 Records

ตรวจสอบข้อมูลวินัยนักศึกษา

เข้าสู่ระบบ

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

นายวิภูษิต เยี่ยมสวัสดิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
งานพัฒนานักศึกษา(วินัยนักศึกษา) กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: 077-355-446 มือถือ: 086-6941394